کود بیولوژیک فسفاته به رشد (یک لیتری)

کود بیولوژیک فسفاته به رشد (یک لیتری)

1 مرور کردن

موجود نمیباشد

 

فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه است. کمبود این عنصر می تواند موجب کاهش رشد گیاه، افت کیفیت محصول و همچنین خواص انبارداری آن شود. این عنصر به فراوانی در خاک وجود داشته و غلظت آن معمولاً از 0/1 تا 3 گرم در هر کیلوگرم خاک متغیر است. با این وجود به دلایلی چون محبوس بودن در کانی های خاک و یا ترکیبات نامحلول و نیز جذب سطحی ذرات خاک، عملاً قابلیت جذب آن برای گیاه ممکن نمی باشد. برای تامین پیوسته فسفر در خاک و رفع نیاز گیاه به آن معمولاً از کودهای شیمیایی فسفری استفاده می شود که راندمان مصرف بسیار پایینی داشته و بخش قابل ملاحظه ای از آن به اشکال نامحلول و کم محلول تبدیل شده و یا جذب سطحی شده و عملاً مقدار بسیار اندکی از آن برای گیاه قابل استفاده خواهد بود. بعلاوه با مصرف طولانی مدت کودهای فسفری، عناصر سنگینی چون کادمیم در خاک تجمع یافته و کل زنجیره غذایی را به مخاطره می اندازد. همچنین اکوسیستم های مجاور نیز از مخاطرات این کودها در امان نبوده و با تلفات و آبشویی اینگونه خاک ها، فسفر به آبراهه ها انتقال یافته و زمینه های آب تباهی، که تالاب انزلی از نمونه های بارز آن است را فراهم می سازد. در مقابل، طیف متنوع و گسترده ای از میکرو ارگانیسم های خاکزی قادرند با تولید انواع اسیدهای آلی، آنزیم ها، اشکال نامحلول فسفر در خاک (اعم از معدنی و یا آلی) را به اشکال قابل استفاده گیاه درآورند. بعلاوه این میکروارگانیسم های حل کننده فسفات از طریق مکانیسم های دیگری نظیر کنترل عوامل بیماریزای گیاهی و افزایش عملکرد، به رشد گیاه کمک می کنند.

 

ویژگی‌های محصول

کود بیولوژیک فسفاته به رشد حاوی موثرترین میکروارگانیسم های حل کننده فسفات، به افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی فسفره و کاهش مصرف کودهای فوق، حفظ محیط زیست، افزایش عملکرد و درآمد زارع و نیز افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت انسان کمک می کند.

 

مواد موثره

مجموعه ای از باکتری های حل کننده فسفات

 

روش مصرف

1 الی 2 لیتر کود به ازای 100 کیلوگرم بذر تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کشت گندم و جو

5/0 الی 1 لیتر کود به ازای 30 کیلوگرم بذر تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کاشت ذرت

1 الی 2 لیتر کود محلول در مقدار مناسبی آب جهت خیساندن 60 کیلوگرم بذر

1 الی 2 لیتر کود جهت خیساندن بذور جوانه زده

پاشش 2 الی 4 لیتر کود در سطح خزانه یا اضافه نمودن به آب آبیاری، در مرحله 3 سانتیمتری ارتفاع گیاهچه و جلوگیری از خروج آب به مدت 48 ساعت

2 لیتر کود محلول در مقدار مناسبی آب و خیساندن ریشه نشاها در آن به مدت 15 دقیقه

5/0 الی 1 لیتر کود محلول به ازای 30 کیلوگرم بذر بدون کرک تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کشت پنبه

5/0 الی 1 لیتر کود به ازای 10 کیلوگرم بذر تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کشت کلزا

 

63,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد