کتاب حشره شناسی(بیش از ۱۵۰۰ تصویر رنگی)

موجود

کتاب شش پایان

کتاب شش پایان (Hexapoda)، یک مجموعه منسجم و به روز براي آشنایی با حشراتی است که از جنبه هاي مختلف
مورد توجه قرار گرفته اند. کتابی مصور با بیش از 1500 تصویـر رنگی باکیفیت و مطابق با آخرین اطلاعـات مربـوط به
رده بندي راسته ها و خانواده هاي مختلف حشرات با ذکر تعداد تقریبی گونه ها و جنس هاي هر گروه، ذکر خصوصیات مهم
مورداستفاده در شناسایی و درب رگیرنده نام علمی، نام عمومی و تصاویر رنگی بسیاري از گونه هاي مهمی که به لحاظ کشاورزي،
پزشکی، دامپزشکی، جنایی، بهداشت، زیست شناسی، رفتار و اکولوژي مورد توجه انسان قرار گرفته اند.

برخی از نکات متمایزکننده این کتاب عبارتند از:
1 -رنگی بودن تمام تصاویر و تهیه برشهاي بزرگتر از بخشهاي موردنیاز در شناسایی در کنار تصویر اصلی
2 -قرار گرفتن تمام تصاویر در کنار متن مربوط به توضیحات آن تصاویر که نیاز به مراجعه مداوم به آخر فصل را برطرف میکند.
3 -فرمت دو ستونه که از سویی باعث افزایش زیبایی متن و تصاویر شده و از سوي دیگر، به کاهش حجم کتاب منجر شده است.
4 -ذکر اطلاعات مربوط به رده بندي و خصوصیات مورد استفاده در شناسایی گروه هاي مختلف تا سطح خانواده
5 -ذکر برخی از مهمترین و عمومی ترین گونه هاي هر گروه به همراه تصاویري باکیفیت از دلیل مورد توجه قرارگرفتن آنها
6 -ذکر تعداد تقریبی تعداد جنس و گونه شناسایی شده در هر گروه براساس آخرین مقالات معتبر چاپ شده

نکته : قیمت این کتاب در حال حاضر  بر اساس قیمت چاپ قدیم عرضه و به فروش میرسد.

تعداد محدود

براي  تهیه این مجموعه با روش های غیر اینترنتی، با شماره 09304090993  تماس بگیرید.

160,000 تومان 69,000 تومان