کتاب حشره شناسی(بیش از ۱۵۰۰ تصویر رنگی)

موجود

کتاب ششپایان (Hexapoda The ،(یک مجموعه منسجم و بهروز براي آشنایی با حشراتی است که از جنبههاي مختلف
موردتوجه انسـان قرار گرفتهاند. کتابی مصور با بیش از 1500 تصویـر رنگی باکیفیت و مطابق با آخرین اطلاعـات مربـوط به
ردهبندي راستهها و خانوادههاي مختلف حشرات با ذکر تعداد تقریبی گونهها و جنسهاي هر گروه، ذکر خصوصیات مهم
مورداستفاده در شناسایی و دربرگیرنده نام علمی، نام عمومی و تصاویر رنگی بسیاري از گونههاي مهمی که به لحاظ کشاورزي،
پزشکی، دامپزشکی، جنایی، بهداشت، زیستشناسی، رفتار و اکولوژي مورد توجه انسان قرار گرفتهاند.

برخی از نکات متمایزکننده این کتاب عبارتند از:
1 -رنگی بودن تمام تصاویر و تهیه برشهاي بزرگتر از بخشهاي موردنیاز در شناسایی در کنار تصویر اصلی
2 -قرارگرفتن تمام تصاویر در کنار متن مربوط به توضیحات آن تصاویر که نیاز به مراجعه مداوم به آخر فصل را برطرف میکند.
3 -فرمت دو ستونه که از سویی باعث افزایش زیبایی متن و تصاویر شده و از سوي دیگر، به کاهش حجم کتاب منجر شده است.
4 -ذکر اطلاعات مربوط به رده بندي و خصوصیات مورد استفاده در شناسایی گروه هاي مختلف تا سطح خانواده
5 -ذکر برخی از مهمترین و عمومیترین گونه هاي هر گروه به همراه تصاویري باکیفیت از دلیل مورد توجه قرارگرفتن آنها.
6 -ذکر تعداد تقریبی تعداد جنس و گونه شناسایی شده در هر گروه براساس آخرین مقالات معتبر چاپ شده.

نکته : قیمت این کتاب در حال حاضر  بر اساس قیمت چاپ قدیم عرضه و به فروش میرسد.

تعداد محدود

براي  تهیه این مجموعه با روش های غیر اینترنتی، با شماره 09304090993  تماس بگیرید.

160,000 تومان 69,000 تومان