فرتریکس ۲۰ ۲۰ ۲۰ (یک لیتری)

موجود

فرتریکس 20 20 20 (یک لیتری)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 20.0%
نیتروژن به فرم آمونیوم Ammoniacal Nitrogen 4.3%
نیتروژن به فرم اوره Urea Nitrogen 11.12%
نیتروژن به فرم نیتراته Nitrate Nitrogen 4.58%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 20.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 20.0%
آهن محلول Iron (Fe) 0.1%
روی محلول Zinc (Zn) 0.05%
منگنز محلول Manganese (Mn) 0.03%
مس محلول Copper (Cu) 0.003%
آمینو اسید Amino Acid 2.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 0.5%
عصاره جلبک Seaweed Extract 0.5%

فرتریکس 20 20 20 (یک لیتری)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 20.0%
نیتروژن به فرم آمونیوم Ammoniacal Nitrogen 4.3%
نیتروژن به فرم اوره Urea Nitrogen 11.12%
نیتروژن به فرم نیتراته Nitrate Nitrogen 4.58%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 20.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 20.0%
آهن محلول Iron (Fe) 0.1%
روی محلول Zinc (Zn) 0.05%
منگنز محلول Manganese (Mn) 0.03%
مس محلول Copper (Cu) 0.003%
آمینو اسید Amino Acid 2.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 0.5%
عصاره جلبک Seaweed Extract 0.5%

دستورالعمل مصرف:

محصولات باغی 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب 2 تا 3 نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی 2 لیتر در هکتار 2 تا 3 نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب 3 نوبت در طول دوره رشد به فاصله 20 روز

توضیحات:

  • کودی کامل با نسبت متعادل از عناصر ازت، فسفر و پتاسیم
  • حاوی عناصر میکرو
  • دارای اسیدهای آلی جهت بهبود عملکرد و افزایش مقاومت گیاهان
  • دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد
  • قابل مصرف در تمامی کشت های زراعی و باغی
  • فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلولپاشی

احتیاط و هشدار:

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری فرمایید .
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

55,000 تومان