بایوفارم باغی (یک لیتری)

2 Reviews

موجود

کود بیولوژیک بایوفارم (ویژه باغبانی)

ماده موثره این محصول تلفیقی از باکتری ها از جمله ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و گونه های مختلف سودوموناس می باشد که نقش مهمی در تثبیت ازت، رهاسازی فسفات از ترکیبات معدنی و تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز دارد.

وجود باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده  فسفر موجب می شود که مقادیر مناسبی از این عناصر در دسترس گیاهان تلقیح شده با این محصول قرار گیرد. به علاوه این باکتری ها با تولید انواع تنظیم کننده های رشد گیاه مانند اکسین، جیبرلین و اسیدهای آلی و ترشح آنزیم فسفاتاز، مورفولوژی و فیزیولوژی ریشه و در نتیجه جذب آب و مواد غذایی را تغییر می دهند. از طرفی این باکتری ها با ترشح انواع آنتی بیوتیکها، سیانید هیدروژن، سیدروفور و آنزیم های لیتیک قادر به کنترل برخی از عوامل بیماری زای ریشه می باشند.

 

مزایای استفاده از کود بیولوژیک بایوفارم:

– کمک به کاهش مصرف و جذب بهینه کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد درخت

– تبدیل عناصر نیتروژن و فسفر از فرم غیرقابل جذب به فرم قابل جذب برای گیاه

– تقویت و گسترش سیستم ریشه ای و تارهای کشنده و افزایش قدرت جذب عناصر از جمله عناصر ریز مغذی نظیر آهن و روی

– کمک به توسعه سریع سیستم ریشه ای، تقویت بنیه نهال ها و بهبود رشد آنها در سال اول انتقال، افزایش جذب آب و مواد غذایی

– افزایش قدرت تحمل درختان به تنش های محیطی غیرزنده (خشکی و شوری و……) و عوامل زنده (بسیاری از بیماری های خاکزاد)

 

 

موارد استفاده زمان مصرف میزان و روش مصرف
نهال کاری هنگام انتقال به زمین اصلی یک لیتر از بایوفارم با 5 لیتر آب مخلوط شده و ریشه نهال ها به مدت 10 دقیقه در آن قرار گیرد و سپس به زمین اصلی منتقل شود.
درختان زیر 5 سال اسفند ماه ابتدا یک لیتر بایوفارم در 50 لیتر آب حل شود. سپس در سایه انداز درخت یک چالکود به ابعاد 30 سانتیمتر و عمق 40 سانتیمتر ایجاد و 3 کیلوگرم کود دامی پوسیده در آن ریخته و سپس 1 لیتر از محلول تهیه شده به آن اضافه شده و روی آن با خاک پوشانده شود.
درختان بالای 5 سال اسفند ماه ابتدا یک لیتر بایوفارم در 50 لیتر آب حل شود. سپس در سایه انداز درخت دو چاله به ابعاد 30 سانتیمتر و عمق 40 سانتیمتر حفر شده و 3 کیلوگرم کود دامی پوسیده در هر چاله ریخته و سپس 1 لیتر از محلول تهیه شده به هر چاله اضافه شده و روی آن با خاک پوشانده شود.
روش سرک استفاده در هنگام آبیاری روش سنتی: 3 تا 5 لیتر از محلول بایوفارم را با توجه به نوع محصول در 100 لیتر آب رقیق کرده و در یک مخزن شیر دار ریخته و در مسیر آبیاری برای یک هکتار قرار دهید.

روش قطره ای: 1 الی 3 لیتر از محصول بایو فارم را داخل مخزن کود یا استخر ریخته تا همراه آب در سیستم آبیاری برای یک هکتار توزیع شود.

 

* در حالت معمول هر لیتر بایوفارم حداکثر برای 50 درخت زیر 5 سال و 25 درخت بالای 5 سال کفایت می کند.

56,500 تومان