بایوفارم زراعی (یک لیتری)

2 Reviews

موجود

کود بیولوژیک بایوفارم ویژه زراعت

ماده مؤثره این محصول تلفیقی از سویه­ های ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و گونه ­های مختلف سودوموناس می­باشد. کود بیولوژیک بایوفارم قابل مصرف در کلیه محصولات زراعی است. این کود بیولوژیک، واجد باکتریهای مولد هورمونهای محرک رشد گیاه و اصلاح کننده ساختمان خاک است و در عین حال نقش مهمی در کاهش استفاده از کودهای شیمیایی ایفا می کند.

 

گیاه هدف

روش مصرف

نحوه مصرف

صیفی جات، سبزیجات، گوجه فرنگی

بذرمال

1 لیتر بایوفارم برای بذر یک هکتار

غوطه وری نشاء

1 الی 2 لیتر بایوفارم محلول در مقدار مناسبی آب جهت نشاء یک هکتار

سیب زمینی

غده مالی

5 لیتر بایوفارم، برای یک تن غده سیب زمینی

گندم

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب جهت 100 کیلوگرم بذر

جو

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب جهت 100 کیلوگرم بذر

ذرت

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب جهت 30 کیلوگرم بذر

برنج

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، جهت 60 کیلوگرم بذر در زمان خیساندن بذور

تلقیح بذرهای جوانه زده

1 الی 2 لیتر  بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب برای یک هکتار بذر پس از جوانه زدن

تلقیح نشاء

2 لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبی آب به مدت 15 دقیقه برای یک هکتار نشاء

سرک

2 الی 4  لیتر بایوفارم، به صورت پاشش در خزانه یا با آب آبیاری برای نشاء یک هکتار شالیزار زمانی که نشاء 3 سانتیمتر است. 48 ساعت از خروج آب از زمین جلوگیری شود.

کلزا

بذرمال

0/5 الی 1 لیتر بایوفارم، برای بذر مصرفی یک هکتار

آفتابگردان

بذرمال

0/5 الی 1 لیتر بایوفارم، برای بذر مصرفی یک هکتار

پنبه

بذرمال

1 الی 2 لیتر بایوفارم، به ازای بذر مصرفی یک هکتار

56,500 تومان