بذر گل پریوش

موجود نمیباشد

نام محصول نوع مورد استفاده زمان گل دهی عمق کاشت
بذر گل پریوش  

گل زینتی

 

تزئین تپه گل و حاشیه ها

ازاواسط اردیبهشت تا اواخر مهرماه  

3 تا 6 میلی متر