بذر گل ابری آبی

موجود نمیباشد

نام محصول نوع مورد استفاده زمان گل دهی عمق کاشت
بذر گل ابری آبی  

گل زینتی

 

جهت تزئین میان چمنزارها و باغچه

 

 از اردیبهشت ماه تا مهرماه  

1 تا 3 میلی متر