فسفاته به رشد

موجود نمیباشد

کود بیولوژیک فسفاته به رشد

فسفر یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاه می باشد. کمبود این عنصر می تواند موجب کاهش رشد گیاه، افت کیفیت محصول و همچنین خواص انبارداری آن شود. این عنصر به فراوانی در خاک وجود داشته و غلظت آن معمولاً از 0/1 تا 3 گرم در هر کیلوگرم خاک متغیر است. با این وجود به دلایلی چون محبوس بودن در کانی های خاک و یا ترکیبات نامحلول و نیز جذب سطحی ذرات خاک، عملاً قابلیت جذب آن برای گیاه ممکن نمی باشد. برای تامین پیوسته فسفر در خاک و رفع نیاز گیاه به آن معمولاً از کودهای شیمیایی فسفری استفاده می شود که راندمان مصرف بسیار پایینی داشته و بخش قابل ملاحظه ای از آن به اشکال نامحلول و کم محلول تبدیل شده و یا جذب سطحی شده و عملاً مقدار بسیار اندکی از آن برای گیاه قابل استفاده خواهد بود. بعلاوه با مصرف طولانی مدت کودهای فسفری، عناصر سنگینی چون کادمیم در خاک تجمع یافته و کل زنجیره غذایی را به مخاطره می اندازند. همچنین اکوسیستم های مجاور نیز از مخاطرات این کودها در امان نبوده و با تلفات و آبشویی اینگونه خاک ها، فسفر به آبراهه ها انتقال یافته و زمینه های آب تباهی، که تالاب انزلی از نمونه های بارز آن است را فراهم می سازد. در مقابل، طیف متنوع و گسترده ای از میکرو ارگانیسم های خاکزی قادرند با تولید انواع اسیدهای آلی، آنزیم ها، اشکال نامحلول فسفر در خاک (اعم از معدنی و یا آلی) را به اشکال قابل استفاده گیاه درآورند. بعلاوه این میکروارگانیسم های حل کننده فسفات از طریق مکانیسم های دیگری نظیر کنترل عوامل بیماریزای گیاهی و افزایش عملکرد، به رشد گیاه کمک می کنند.
کود بیولوژیک فسفاته به رشد حاوی موثرترین میکروارگانیسم های حل کننده فسفات، به افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی فسفری و کاهش مصرف کودهای فوق، حفظ محیط زیست، افزایش عملکرد و درآمد زارع و نیز افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت انسان کمک می کند.
مواد موثر
مجموعه ای از باکتری های حل کننده فسفات
روش مصرف
میزان مصرف روش مصرف زمان مصرف گیاه هدف
1 الی 2 لیتر کود به ازای 100 کیلوگرم بذر تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کشت گندم و جو
0/5 الی 1 لیتر کود به ازای 30 کیلوگرم بذر تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کاشت ذرت
1 الی 2 لیتر کود محلول در مقدار مناسبی آب جهت خیساندن 60 کیلوگرم بذر
1 الی 2 لیتر کود جهت خیساندن بذور جوانه زده
پاشش 2 الی 4 لیتر کود در سطح خزانه یا اضافه نمودن به آب آبیاری، در مرحله 3 سانتی متری ارتفاع گیاهچه و جلوگیری از خروج آب به مدت 48 ساعت
2 لیتر کود محلول در مقدار مناسبی آب و خیساندن ریشه نشاها در آن به مدت 15 دقیقه بذر مال
تلقیح بذرهای جوانه زده
سرک
تلقیح نشاء چهار مرحله

برنج

0/5 الی 1 لیتر کود به ازای 25 کیلوگرم بذر کرکدار
0/5 الی 1 لیتر کود محلول به ازای 30 کیلوگرم بذر بدون کرک تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کشت پنبه
0/5 الی 1 لیتر کود به ازای 10 کیلوگرم بذر تلقیح بذر (بذر مال) هنگام کشت کلزا

33,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد