بذر گل الیسوم

موجود نمیباشد

نام محصول نوع مورد استفاده زمان گل دهی عمق کاشت
بذر گل آلیسوم  

 

گل زینتی

 

تزئین حاشیه ها و باغچه های سنگی

 

 

از اوایل بهار

تا اواسط پاییز

 

 

2 تا 4 میلی متر