بذر گل جعفری

موجود نمیباشد

نام محصول نوع مورد استفاده زمان گل دهی عمق کاشت
بذر گل جعفری  

 

گل زینتی

 

تزئین حاشیه ها، باغچه ها و قطعات گل کاری

 

 

از اوایل تابستان

تا اواخر پاییز

 

5 تا 10 میلی متر