بذر گل گازانیا

موجود نمیباشد

نام محصول نوع مورد استفاده زمان گل دهی عمق کاشت
بذر گل گازانیا  

گل زینتی

 

تزئین حاشیه ها، راهروها، تپه گل ها،

 

 

از اواخر اردیبهشت

تا اواخر پاییز

 

2 تا 5 میلی متر