آمینوکلات پتاسیم (یک لیتری)

موجود

آمینو کلات پتاسیم (یک لیتری)

آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس تامین کننده نیتروژن آلی و همچنین پتاسیم به شکل کلات بوده که باعث افزایش عملکرد گیاه و مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها و فعالسازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. این کود به دلیل داشتن اسیدهای آمینه نسبت به بقیه کلات های پتاسیم برتری داشته و می تواند جهت کمبود پتاسیم در گیاه ایفای نقش نماید.

 

نام محصول میزان مصرف
سبزیجات و محصولات زراعی 1 تا 2 لیتر در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشی و 4 تا 6 لیتر جهت مصرف خاکی
میوه های دانه دار، هسته دار و زیتون 2 تا 3 لیتر در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار و 4 تا 6 لیتر با آب آبیاری
مرکبات، پسته، انجیر، انار 2 تا 4 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و 4 تا 6 لیتر با کود آبیاری
گیاهان زینتی 2 تا 4 لیتر در 200 تا 400 لیتر آب در هکتار و یا 15 تا 30 میلی لیتر برای هر درخت یا بوته
گیاهان پوششی و چمن 200 تا 400 میلی لیتر در 100 لیتر آب در هر 1000 متر مربع

توجه: آمینو کلات پتاسیم را می توان در تانک کود در سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی استفاده نمود. بهترین غلظت محلول پاشی با غلظت 1 تا 2 در هزار می باشد.

59,000 تومان