فرمون کرم سیب

موجود نمیباشد

“ایمن ترین و مدرن ترین روش کنترل کرم سیب در دنیا”

نام محصول : فرمون جنسی کرم سیب
تعيين زمان ظهور و ارزيابي نوسانات فصلي جمعيت کرم سیب
كنترل مستقيم از طریق شكار انبوه آفت
تله مناسب : تله دلتا مناسب ترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد.