محلول ضد شوری آب و خاک

موجود نمیباشد

محلول ضد شوری آب و خاک

کاربرد: بهترین گزینه جهت زمین ها و آب های نامتعارف

نحوه مصرف:  آب ابیاری

حجم محصول: ۵ لیتری

مقدار مصرف:

20تا25 لیتر در هکتار با 2 بار تکرار برای خاک های رسی سدیم

10تا15 لیتر در هکتار به همراه آب آبیاری، با 2 تا3 بار تکرار برای خاک های شنی

ویژگی های محصول:
1-کاهش شوری سدیمی خاک و آب
۲-بهبود دهنده رشد گیاه
۳-اصلاح و بهبود ساختمان خاک
۴-افزایش ماده آلی خاک
۵-افزایش و توسعه ریشه در خاک
۶-کاهش pH خاک