بایوفسفات بایوران (۲۵کیلویی)

1 مرور کردن

موجود نمیباشد

بایوفسفات بایوران 

فسفر (P) به عنوان یکی از سـه عنصـر اساسـی، نقـش برجسـته ­ای در افزایـش رشد و عملکرد گیاهان ایفا کرده و بویژه برای گلدهی و تولید میوه و دانـه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این عنـصر، در خاک­های اسیدی، با عـناصری مانند آلومیـنـیـوم و آهـن و در خاک­های قلـیایی با کلسیـم بسرعت تشکیل بانـد داده و علی­رغم حضـور فیزیکـی در خاک برای گیاه غیرقابل استفاده می­شود. بایوفسفات بایوران، یک کود زیستی مبتنی بر فسفـر معـدنی و باکتری­های حل­ کننده فسفات است که علاوه بر تامین فسفر، فرم­های تثـبیـت شده این عنصر را به فرم­های قابل استفاده برای گیاه تبدیل می­کنند.

روش­های مصرف کود بایوفسفات بایوران:

میزان استفاده از این کود بسته به محتوای فسفر موجود در خاک تعیین میشود. در مورد گیاهان زراعی، دزهای توصیه­ شده در جدول زیر، در زمان آماده­ سازی زمین یا کاشت محصول به یکی از دو روش توصیه شده در مزرعه توزیع شود.

روش نواری:

توصیه می­شود کود بایوفسفات بایوران در زمان کاشت بصورت نواری در عمق 2/5 تا 5 سانتیمتری خاک و در مجاورت بذر توزیع شود.

روش پخش یکنواخت:

در این روش، کود به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش و با خاک مخلوط شود. در خاک­هایی که محتوای فسفر آنها پایین است، این روش صرفه اقتصادی چندانی ندارد، چرا که در چنین خاک­هایی، به حجم بالایی از کود برای تامین مقدار کافی فسفر مورد نیاز گیاه در خاک نیاز خواهد بود.

روش چالکود:

در مورد درختان میوه و فضاى سبز، چاله­ اى به عمق 50 سانتیمتر در انتهاى سایه­ انداز درخت ایجاد کرده و با کود دامى پوسیده یا خاك­برگ تا نیمه پر شود. سپس، 1 تا 2 کیلوگرم از کود بایوفسفات بایوران را در چاله ریخته و روى آن با خاك پوشانده شود.

گیاهان زراعی، صیفی و سبزی و گلخانه­ ای:

در مورد گیاهان زراعی، دزهای توصیه ­شده در جدول زیر در زمان آماده ­سازی زمین یا کاشت محصول، به یکی از دو روش نواری یا پخش یکنواخت در مزرعه استفاده شود. در صورت موجود نبودن آزمون خاک، استفاده از حداقل 100 کیلوگرم کود در هکتار توصیه می­شود.

محتوای فسفر خاک میزان استفاده روش استفاده
کمتر از 5 میلی­ گرم در کیلوگرم خاک 300 کیلوگرم در هکتار همراه شخم (فقط روش نواری)
بین 5 تا 10 میلی­ گرم در کیلوگرم خاک 150 کیلوگرم در هکتار همراه شخم (روش نواری یا توزیع یکنواخت)
بین 10 تا 20 میلی­ گرم در کیلوگرم خاک 75 کیلوگرم در هکتار همراه شخم (روش نواری یا توزیع یکنواخت)
بیش از 20 میلی­ گرم در کیلوگرم خاک استفاده از کود فسفاته به­ رشد به میزان 2 تا 3 لیتر در هکتار توصیه می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درختان میوه و فضای سبز:

قبل از شروع رشد در اواخر زمستان، مقدار توصیه­ شده از کود را بصورت چالکود استفاده کنید.

80,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد