نماتد کش نمیسین

1 مرور کردن

موجود نمیباشد

معرفی :

ترکیبی است غیرشیمیایی با پایه گیاهی و دارای اثر سیستمیک  (بدون خطرات زیست محیطی)

 

کارا علیه نماتدهای جنس Globodera، Heterodera، Ditylenchus و Meloidogyne

نحوه اثر

تولیدکننده ترکیبات آللوپاتیک مؤثر بر مراحل تخم، لارو و افراد بالغ نماتدهای نام برده

ترمیم کننده بافت های ریشه که در اثر حمله نماتدها آسیب دیده اند، افزایش قدرت ریشه زنی در گیاهچه در مراحل مختلف رشدی و در نتیجه افزایش استحکام گیاه و رشد بهتر

میزان مصرف

به منظور پیشگیری: 2 تا 3 لیتر در هکتار

به منظور درمان: 4 تا 5 لیتر در هکتار و به منظور کاربرد موضعی در باغات مقدار 0/5 لیتر در 100 لیتر آب توصیه می شود.

زمان مصرف

به محض مشاهده خسارت نماتد روی ریشه ها

نحوه مصرف

در صورت آلودگی بالا، استفاده از ترکیب نام برده در دو مرحله توصیه می شود:

مرحله اول: (به محض مشاهده خسارت آفت): سبب کنترل افراد بالغ و مراحل قبل از بلوغ نماتد می شود.

مرحله دوم: (20 روز پس از استفاده از مرحله اول): سبب کنترل مراحل قبل از بلوغ نماتد می شود.

توصیه ها

قبل از استفاده از ترکیب آبیاری خاک مزرعه توصیه می شود.

رطوبت و دما تأثیر بسزایی در میزان کارایی ترکیب دارد.

در خاک های شنی میزان استفاده از ترکیب نامبرده تا 50 درصد افزایش می یابد و یا همراه ترکیب نام برده باید از ترکیب هیومیک استفاده شود.

جلوگیری از مصرف در زمان اوج تابش نور خورشید

کشور سازنده : اسپانیا

330,000 تومان 290,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد