نماتدکش نمیسین (یک لیتری)

1 مرور کردن

موجود

نمیسین:

  • ترکیبی است غیرشیمیایی بر پایه گیاهی و دارای اثر سیستمیک  (بدون خطرات زیست محیطی)
  • کارا علیه نماتدهای جنس Globodera، Heterodera، Ditylenchus و Meloidogyne
  • تولیدکننده ترکیبات آللوپاتیک مؤثر بر مراحل تخم، لارو و افراد بالغ نماتدهای نام برده
  • ترمیم کننده بافت های ریشه که در اثر حمله نماتدها آسیب دیده اند.
  • افزایش قدرت ریشه زنی در گیاهچه در مراحل مختلف رشدی و در نتیجه افزایش استحکام گیاه و رشد بهتر

میزان مصرف:

به منظور پیشگیری: 2 تا 3 لیتر در هکتار

به منظور درمان: 4 تا 5 لیتر در هکتار و به منظور کاربرد موضعی در باغات مقدار 0/5 لیتر در 100 لیتر آب توصیه می شود.

زمان مصرف:

به محض مشاهده خسارت نماتد روی ریشه ها

نحوه مصرف:

در صورت آلودگی بالا، استفاده از نمیسین در دو مرحله توصیه می شود:

مرحله اول: (به محض مشاهده خسارت آفت): سبب کنترل افراد بالغ و مراحل قبل از بلوغ نماتد می شود.

مرحله دوم: (20 روز پس از استفاده از مرحله اول): سبب کنترل مراحل قبل از بلوغ نماتد می شود.

توصیه ها:

  • قبل از استفاده از ترکیب، آبیاری خاک مزرعه توصیه می شود.
  • رطوبت و دما تأثیر بسزایی در میزان کارایی ترکیب دارد.
  • در خاک های شنی میزان استفاده از نمیسین تا 50 درصد افزایش می یابد و یا همراه نمیسین باید از ترکیب هیومیک اسید استفاده شود.
  • عدم مصرف در زمان اوج تابش نور خورشید

کشور سازنده: اسپانیا

429,000 تومان